Skolans organisation

Skolan för informations- och kommunikationsteknik leds av en skolchef (dekan) och en vice skolchef (prodekan). Dessa utgör tillsammans med ledningsgruppen skolans ledning. Skolcheferna har även knutit till sig ett strategiskt råd som rådfrågas i långsiktiga strategiska frågor samt ett grundutbildningsråd.

Ledningsgrupp

Skolans ledningsgruppleds av skolcheferna och består av avdelningscheferna, föreståndare för Electrumlaboratoriet, grundutbildningsansvarig (GA), forskarutbildningsansvarig (FA), den administrativa chefen samt representanter för de studerande. I ledningsgruppen förankras alla beslut som avser övergripande inriktning för skolan, den långsiktiga planeringen av verksamheten, skolans verksamhetsplan, verksamhetsuppdrag, budget och principerna för resursfördelning, samt rutiner för den löpande driften.

Strategiska rådet

Strategiska rådet, med representanter för lärare, studenter och externa intressenter, fungerar som stöd för skolchefen och ledningsgruppen i den strategiska planeringen.

Grundutbildningsråd

Grundutbildningsrådet leds av den vice skolchefen och bereder alla strategiska frågor gällande skolans grundutbildning, inklusive program- och kursutbud, läro- och timplaner samt principer för medelstilldelning.

Avdelningar

Varje avdelning (och center) leds av en avdelningschef och en vice avdelningschef som rapporterar till skolchefen. Dessa ansvarar för avdelningens verksamhet och budget enligt skolans direktiv och policyer.

Skolförvaltning

Skolförvaltningen leds av den administrativa chefen som rapporterar till skolchefen. Förvaltningen består av enheterna dekanksnaliet, inklusive Servicecenter, ekonomi, utbildning, personal, infrastruktur och kommunikation och externa relationer. Enheterna leds av enhetschefer.

Dekankansli

Dekankansliet leds av skolchefen och består även av vice skolchef och den administrativa chefen.

Kontakt: 

Till sidans topp