Om forskarutbildning

Skolan för informations- och kommunikationsteknik bedriver utbildning på forskarnivå inom informations- och kommunikationsteknik.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen eller licentiatexamen.

Den som är intresserad av att påbörja forskarutbildning ska i första hand kontakta den enhet eller forskargrupp som är aktuell för forskarstudierna. Lediga doktorandtjänster annonseras bland annat på KTH:s hemsida.

En doktorsexamen motsvarar fyra års heltidsstudier. En licentiatexamen är antingen en självständig examen eller en etapp mot doktorsexamen och motsvarar två års heltidsstudier.

Den forskning som ingår i utbildningen redovisas i en doktorsavhandling, som försvaras vid en disputation, eller en licentiatuppsats, som presenteras vid ett seminarium.

Mål för forskarstudier

De studerande ska ha förvärvat kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik och erfarenheter av forskning samt ytterligare utvecklat sin förmåga att kritiskt bedöma företeelser av skilda slag. En doktorand skall efter avlagd doktorsexamen vid KTH vara väl förberedd för fortsatt självständig vetenskaplig verksamhet inom sitt ämne eller för annan jämförbar yrkesverksamhet, omfattande främst forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete, inom skilda områden av samhället.

KTH:s styrdokument

Mål för utbildningen på forskarnivå

Föreskrifter, riktlinjer och anvisningar gällande utbildning på forskarnivå

Till sidans topp