Licentiatexamen

Licentiatexamen erhålls normalt efter två års heltidsstudier inom ett av KTH:s doktorsprogram. Licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om minst 30 högskolepoäng, forskningsarbeten och en licentiatuppsats.

Nya webbsidor

De här sidorna uppdateras inte längre. Du når våra nya sidor via länken nedan.

Doctoral Education Support på EECS

​KTH:s styrdokument

Revidering av riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå på KTH (pdf 2,7 MB)

Licentiatseminarium

Licentiatseminarier kan endast hållas helgfria vardagar mellan följande datum:

 • Vårtermin: 7 januari – 15 juni
 • Hösttermin: 15 augusti – 20 december

Anmälan görs av doktorand och handledare gemensamt och ska ha inkommit till PhD Student Office senast sju veckor före seminariet. Observera: Alla signaturer på dokumenten måste vara i original.

Huvudhandledaren ska informera opponenten om licentiatseminariets upplägg och praktiska frågor i anslutning till seminariet.

Licentiatseminarium på distans

Om särskilda skäl föreligger kan Forskarutbildningsansvarig (FA) besluta om att genomföra seminariet med stöd av distansöverbryggande teknik. Detta bör dock endast ske i undantagsfall och kräver att samtliga inblandade personer är överens samt att extra stor omsorg läggs vid planeringen av seminariets genomförande.

Särskild granskare (opponent)

Licentiatuppsatsen ska granskas av en särskild granskare, som gör en allmän bedömning av uppsatsen och dessutom fungerar som "opponent" vid seminariet. Den särskilda granskaren ska ha avlagt doktorsexamen och bör ha kompetens minst motsvarande docent.

Licentiatuppsats

Mall för licentiatuppsats, samt mål för utbildning som leder till licentiatexamen hittar du här: Writing a dissertation (engelska).

Tidsplan

Det är viktigt att hålla tidsplanen nedan, annars kan licentiatseminariet komma att bli uppskjuten. Du är givetvis välkommen att maila oss eller besöka oss på PhD Student Office om du vill ha hjälp.

10 veckor

Ansvarig: Huvudhandledaren

 1. Föreslå en förhandsgranskare genom att lämna in blanketten "Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling" (FO-FOGR.pdf) till PhD Student Office för godkännande. Finns i KTH:s blankettarkiv.

  Förhandsgranskaren ska granska licentiatuppsatsen när det gäller forskningsmetodik och resultat, uppsatsens struktur och författarstil, och ska ta hänsyn till lärandemålen för forskarutbildning som leder till licentiatexamen. Förhandsgranskaren:
   
  • ska ha avlagt doktorsexamen och bör ha kompetens minst motsvarande docent.
    
  • ska vara tillräckligt kompetent inom ämnet för licentiatuppsatsen för att bedöma om denna är klar för licentiatseminarium.
    
  • kan inte vara någon av handledarna och kan inte vara utsedd till opponent (fakultetsopponent) för uppsatsen.
    
  • måste godkännas av Forskarutbildningsansvarig (FA).
    
 2. För förhandsgranskare som inte är från KTH ska ett kort CV (max. en sida) bifogas till blanketten.
   
 3. Revidera den individuella studieplaneneISP-systemetinför licentiatserminariet (slutlig).

  Studieplanen ska vara färdig (elektroniskt) för granskning av studierektor senast 7 veckor innan licentiatseminariet. Inga utskrifter eller signaturer behövs för eISP.

7 veckor

Ansvariga: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

 1. Boka en föreläsningssal för licentiatseminariet och Faculty Lounge för mottagning efter avslutat seminarium (det senare är valfritt). Bokningen görs genom att maila service@ict.kth.se. För snabbare hantering, följ instruktionerna som du hittar här  innan du bokar.
   
 2. Beställ TRITA- och ISBN-nummer från PhD Student Office.
   
 3. Den individuella studieplanen ska nu vara färdig (elektroniskt) för granskning av studierektor i eISP-systemet.
   
 4. Lämna följande handlingar till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B):
   
  • Blanketten "Anmälan - licentiatseminarium" (FO-ANLI.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.
    
  • Blanketten "Summering av förhandsgranskning för licentiatuppsats/doktorsavhandling" (FO-SUKV.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.

   Jävsförhållanden ska undvikas. Samarbeten de senaste fem åren mellan doktorand eller handledare och opponent betraktas som jäv.
    
  • Blanketten "Distributionslista, doktorsavhandling, licentiatuppsats" (FO-DIDO150423.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.

   Distributionslistan ska innehålla minst 10 personer från olika institutioner.
    
  • Licentiatuppsatsen som slutlig eller preliminär version. PDF, ingen papperskopia.

   Licentiatuppsatsen ska innehålla en engelsk och en svensk sammanfattning på max en sida (2000 tecken) vardera. TRITA- och ISBN-nummer ska finnas med. Uppsatsen ska ha ett enhetligt utseende med KTH:s grafiska profil. Se till att den första och andra sidan är korrekt. Se mallar här (engelska). Omslaget produceras av tryckeriet US-AB, som även trycker uppsatsen.
    
  • CV för den särskilda granskaren (opponenten). PDF och papperskopia.

   CV behövs ej för KTH-anställda.

5 veckor

Ansvarig: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

Gör följande efter att ha mottagit besked från PhD Student Office:
 

 1. Ladda upp  avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA (ett "spikblad" genereras några dagar efter uppladdning).
   
 2. Lämna din uppsats (PDF) tillsammans med det genererade spikbladet (PDF) till tryckeriet. Spikbladet ska tryckas i A5-format. Observera att tryckning av uppsatsen finansieras av skolan och därför måste ske vid det tryckeri som KTH har ramavtal med, vilket är  US-AB. Uppsatsen skall tryckas i minst 30 exemplar. Innan den slutliga tryckningen kommer du att få ett provexemplar. Kontrollera noggrant provexemplaret innan du bekräftar den slutliga tryckningen av uppsatsen.

  Obs: Beställning av tryckta kopior av uppsatsen ska enbart göras efter att ha mottagit besked från PhD Student Office.
   
 3. Huvudhandledaren kontaktar PhD Student Office  angående bokning av resa och ersättning till den särskilda granskaren (opponenten), så att denna process kan påbörjas. Vänligen specificera om det finns några särskilda önskemål.

4 veckor

Ansvarig: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

 1. Lämna följande handlingar till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B):
   
  • Tre exemplar av den tryckta uppsatsen.
    
  • Tre exemplar av spikbladet i A5-format, dubbelsidigt.
    
  • Blanketten " Media_agreement.pdf" i signerat original.
    
 2. Skicka din tryckta uppsats till samtliga på distributionslistan, inklusive opponenten (ej till KTH Biblioteket).

3 veckor

Ansvarig: PhD Student Office

Din uppsats ska nu vara upplagd i publikationsdatabasen DiVA och den tryckta avhandlingen ska vara skickad till alla på distributionslistan, inklusive opponent och betygsnämnd.
 

PhD Student Office informerar dig när uppsatsen finns på bänken under "spiktavlan" utanför Electrumbiblioteket redo för "spikning" (upphängning).
 

PhD Student Office publicerar datum för seminarium i KTH-kalendern och skolans externa kalender.

Seminarium

Nu är det dags för ditt licentiatseminarium.

Efter seminariet

Ansvariga: Huvudhandledaren och den forskarstuderande

 1. Direkt efter licentiatseminariet ser huvudhandledaren till att den särskilda granskaren (opponenten) signerar blanketten "Intyg - Licentiatseminarium". Handledaren lämnar sedan in blanketten i original till PhD Student Office.

  Obs! Använd förifylld blankett som skickades till huvudhandledaren innan seminariet.
   
 2. Den forskarstuderande ansöker om examensansökan genom att lämna in blanketten "Ansökan om licentiatexamen" (FO-LIEX.pdf) i original till PhD Student Office. Blanketten finns i KTH:s blankettarkiv. Om du befinner dig på annan ort, går det bra att posta ansökan till:

  Kungliga Tekniska högskolan
  Skolan för informations- och kommunikationsteknik
  Att. PhD Student Office
  Electrum 229
  164 40 Kista

  Ansökan om examen granskas vid PhD Student Office och godkänns av Forskarutbildningsansvarig. Examensenheten vid KTH utfärdar sedan examensbeviset.
Till sidans topp