Forskarutbildningsfunktioner

Dessa funktioner ansvarar för forskarstudier vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Forskarutbildningsansvarig (FA)

Forskarutbildningsansvarig (FA) har det övergripande strategiska och ekonomiska ansvaret för forskarutbildningen vid Skolan för informations- och kommunikationsteknik. 

FA har ansvar för att:

 • utse studierektorer för forskarutbildningen efter samråd med skolchef.
 • anta studenter till forskarutbildning efter beredning av studierektor för forskarutbildningen.
 • tillsammans med studierektor för forskarutbildningen följa upp individuella studieplaner.
 • ansvara för kvalitetssäkring av forskarutbildningskurser
 • leda forskarutbildningsgruppen som hanterar löpande frågor runt forskarutbildningen.

Programansvarig (PA)

Programansvarig (PA) har ett övergripande ansvar för doktorsprogrammets systematiska kvalitetsarbete.

Detta innefattar regelbundna utvärderingar och uppföljningar av programverksamheten samt initiativ till att utvecklingsarbeten genomförs. PA är sammankallande i programrådet och ansvarar bland annat för:

 • ett välstrukturerat system av kurser, både med obligatoriska och frivilliga kurser. 
 • processen kring rekrytering och introduktion av programmets nya doktorander.
 • genomströmning av programmets doktorander.
 • kontakterna med programmets doktorander och med studentkårens doktorandsektion.

Programrådet

Programrådet är ett rådgivande organ som bistår Programansvarig. Rådet består av representanter för lärarna, doktoranderna och administrationen. Vid rådsmötena diskuteras alla frågor av strategisk och större praktisk betydelse för programmet. PA är sammankallande för rådet.

Studierektor

FA har till sitt stöd studierektorer. Studierektorerna ska i samverkan med FA och funktionsansvarige för utbildningsadministrationen:

 • fastställa forskarstuderandes individuella studie-, resurs- och finansieringsplaner på delegation från FA.
 • vid behov inrätta nya forskarutbildningskurser.
 • granska detaljutformning och genomförande av forskarutbildningskurser.
 • genomföra kvalitetssäkring av forskarutbildningskurser enligt uppdrag från FA.
 • delta i Forskarutbildningsgruppen.

PhD Student Office

Forskarutbildningshandläggare vid PhD Student Office handlägger ansökningar om antagning till forskarutbildning, ansökningar om licentiatseminarier och disputationer samt ansökningar om licentiat- och doktorsexamina. Forskarutbildningshandläggare samordnar även uppföljningen av den årliga uppdateringen av individuella studieplaner, handlägger byten till doktorsprogram, byten av handledare samt handlägger inrättande av nya forskarutbildningskurser.

Doktorandråd

FA leder doktorandrådet, som behandlar frågor rörande dokotorander. Varje registrerad doktorand är med i doktorandrådet på sin respektive skola och du är välkommen att delta i doktorandrådets aktiviteter på Skolan för informations- och kommunikationsteknik. Kontakt: doktorandradet@ict.kth.se.

Doktorandrådets webbplats

Till sidans topp