Doktorsexamen

Doktorsexamen erhålls normalt efter fyra års heltidsstudier inom ett av KTH:s doktorsprogram. Doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng och består av kurser om minst 60 högskolepoäng, forskningsarbeten och en doktorsavhandling.

Nya webbsidor

De här sidorna uppdateras inte längre. Du når våra nya sidor via länken nedan.

Doctoral Education Support på EECS

​KTH:s styrdokument

Revidering av riktlinjer och anvisningar för utbildning på forskarnivå på KTH (pdf 2,7 MB)

Disputation

Disputationer kan endast hållas helgfria vardagar mellan följande datum:

 • Vårtermin: 7 januari – 15 juni
 • Hösttermin: 15 augusti – 20 december

Anmälan görs av doktorand och huvudhandledare gemensamt och samtliga handlingar ska ha inkommit till PhD Student Office senast sju veckor före disputationen. Observera: Alla signaturer på dokumenten måste vara i original.

Huvudhandledaren ska informera opponenten och betygsledamöterna om disputationsakten och praktiska frågor i anslutning till disputationen.

Disputation på distans

Om särskilda skäl föreligger kan Forskarutbildningsansvarig (FA) besluta om att genomföra disputationen med stöd av distansöverbryggande teknik. Detta bör dock endast ske i undantagsfall och kräver att samtliga inblandade personer är överens samt att extra stor omsorg läggs vid planeringen av disputationens genomförande. När det gäller disputationer är skolans hållning att stor återhållsamhet bör tillämpas vad gäller medverkan på distans.

Opponent (fakultetsopponent)

Till opponent bör utses internationellt framstående forskare inom ämnesområdet. Opponenten ska ha avlagt doktorsexamen och bör ha kompetens minst motsvarande docent. Opponenten ska inte vara från KTH. 

Huvudhandledaren föreslår och Forskarutbildningsansvarig utser opponenten. 

Läs mer om fakultetsopponent i KTH:s regelverk.

Avhandling

Mall för avhandling, samt mål för utbildning som leder till doktorsexamen hittar du här: Writing a dissertation (engelska).

Tidsplan

Det är viktigt att hålla tidsplanen nedan, annars kan disputationen komma att bli uppskjuten. Du är givetvis välkommen att maila oss eller besöka oss på PhD Student Office om du vill ha hjälp.

10 veckor

Ansvarig: Huvudhandledaren

 1. Föreslå en förhandsgranskare genom att lämna in blanketten "Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling" (FO-FOGR.pdf) till PhD Student Office för godkännande. Finns i KTH:s blankettarkiv.

  Förhandsgranskaren ska granska doktorsavhandlingen när det gäller forskningsmetodik och resultat, avhandlingens struktur och författarstil, och ska ta hänsyn till lärandemålen för forskarutbildning som leder till doktorsexamen. Förhandsgranskaren:
   
  • ska ha avlagt doktorsexamen och bör ha kompetens minst motsvarande docent.
    
  • ska vara tillräckligt kompetent inom ämnet för doktorsavhandlingen för att bedöma om denna är klar för disputation.
    
  • kan inte vara någon av handledarna och kan inte vara utsedd till opponent (fakultetsopponent) för avhandlingen.
    
  • måste godkännas av Forskarutbildningsansvarig (FA).
    
  • kan utses som ersättare till ledamöter av betygsnämnden för disputationen. I det fallet ska förhandsgranskaren inte ha jävsförhållanden med doktoranden och handledarna.
    
 2. För förhandsgranskare som inte är från KTH ska ett kort CV (max. en sida) bifogas till blanketten.
   
 3. Revidera den individuella studieplaneneISP-systemetinför disputation (slutlig).

  Studieplanen ska vara färdig (elektroniskt) för granskning av studierektor senast 7 veckor innan disputation. Inga utskrifter eller signaturer behövs för eISP.

7 veckor

Ansvariga: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

 1. Boka en föreläsningssal för disputationen och Faculty Lounge för mottagning efter avslutad disputation (det senare är valfritt). Bokningen görs genom att maila service@ict.kth.se. För snabbare hantering, följ instruktionerna som du hittar här  innan du bokar.
   
 2. Beställ TRITA- och ISBN-nummer från PhD Student Office.
   
 3. Den individuella studieplanen ska nu vara färdig (elektroniskt) för granskning av studierektor i eISP-systemet.
   
 4. Lämna följande handlingar till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B):
   
  • Blanketten "Anmälan - Disputation" (FO-ANDI.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.

   Disputationsaktens ordförande måste vara en annan person än handledarna. Ordföranden bör ha docentkompetens, vara lärare på KTH och känna till reglerna kring forskarutbildning i Sverige och disputationsaktens procedur.

   Rektors beslut (V-2014-0440): "Samtliga ordinarie ledamöter i betygsnämnden bör hämtas utanför KTH. Maximalt en av de ordinarie ledamöterna kan komma från KTH. Majoriteten av betygsnämndens ledamöter ska vara docenter eller ha motsvarande kompetens. Som minimikrav för ledamot i betygsnämnd gäller avlagd doktorsexamen. I betygsnämnden ska inga minst en person med god kännedom om den svenska utbildningen på forskarnivå, examinationen samt lärandemålen for svensk doktorsexamen. Både män och kvinnor bör normalt vara representerade i betygsnämnden. Om samtliga föreslagna ledamöter är av samma kön ska detta motiveras. En ersättare ska alltid utses och kan hämtas inom doktorandens enhet (institution). Förhandsgranskaren kan utses till ersättare. Betygsnämndens ledamöter ska närvara vid disputationen. Yid utseende av ledamöter i betygsnämnd ska gällande jävsregler beaktas och uppmärksammas, för information se förvaltningslagen 11 - 12 §§."
    
  • Blanketten "Summering av förhandsgranskning för licentiatuppsats/doktorsavhandling" (FO-SUKV.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.

   Jävsförhållanden ska undvikas. Samarbeten de senaste fem åren mellan doktorand eller handledare och a) opponenten, b) ledamöter av betygsnämnden eller c) ersättare betraktas som jäv.
    
  • Blanketten "Distributionslista, doktorsavhandling, licentiatuppsats" (FO-DIDO150423.pdf). Finns i KTH:s blankettarkiv.

   Distributionslistan ska innehålla minst 10 personer från olika institutioner.
    
  • Avhandlingen som slutgiltig eller en preliminär version. PDF, ingen papperskopia.

   Avhandlingen ska innehålla en engelsk och en svensk sammanfattning på max en sida (2000 tecken) vardera. TRITA- och ISBN-nummer ska finnas med. Doktorsavhandlingen ska ha ett enhetligt utseende med KTH:s grafiska profil. Se till att den första och andra sidan är korrekt. Se mallar här. Omslaget produceras av tryckeriet US-AB, som även trycker avhandlingen.
    
  • CV för opponent och ledamöter av betygsnämnden. PDF och papperskopior.

   CV behövs ej för KTH-anställda ledamöter av betygsnämnden.

5 veckor

Ansvarig: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

Gör följande efter att ha mottagit besked från PhD Student Office:
 

 1. Ladda upp  avhandlingen i publikationsdatabasen DiVA. Ett "spikblad" genereras några dagar efter uppladdning.
   
 2. Lämna din avhandling (PDF) tillsammans med det genererade spikbladet (PDF) till tryckeriet. Spikbladet ska tryckas i A5-format. Observera att tryckning av avhandlingen finansieras av skolan och därför måste ske vid det tryckeri som KTH har ramavtal med, vilket är  US-AB. Avhandlingen skall tryckas i minst 30 exemplar. Innan den slutliga tryckningen kommer du att få ett provexemplar. Kontrollera noggrant provexemplaret innan du bekräftar den slutliga tryckningen av avhandligen.

  Obs: Beställning av tryckta kopior av avhandlingen ska enbart göras efter att ha mottagit besked från PhD Student Office.
   
 3. Huvudhandledaren kontaktar PhD Student Office  angående bokning av resa och ersättning till opponent och ledamöter i betygsnämnden, så att denna process kan påbörjas. Vänligen specificera om det finns några särskilda önskemål.

4 veckor

Ansvarig: Den forskarstuderande och huvudhandledaren

 1. Lämna följande handlingar till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B):
   
  • Tre exemplar av den tryckta avhandlingen.
    
  • Tre exemplar av spikbladet i A5-format, dubbelsidigt.
    
  • Blanketten " Media_agreement.pdf" i signerat original.
    
 2. Skicka din tryckta avhandling till samtliga på distributionslistan, inklusive opponenten och betygsnämnden (ej till KTH Biblioteket).

3 veckor

Ansvarig: PhD Student Office

Din avhandling ska nu vara upplagd i publikationsdatabasen DiVA och den tryckta avhandlingen ska vara skickad till alla på distributionslistan, inklusive opponent och betygsnämnd.
 

PhD Student Office informerar dig när avhandlingen finns på bänken under "spiktavlan" utanför Electrumbiblioteket redo för "spikning" (upphängning).
 

PhD Student Office publicerar datum för disputation i KTH-kalendern och skolans externa kalender.

Disputation

Nu är det dags för din disputationsakt (se Disputation).

Efter disputationen

Ansvariga: Huvudhandledaren och den forskarstuderande

 1. Direkt efter disputationen ser ordföranden eller handledaren till att ledamöterna för betygsnämnden signerar blanketten "Protokoll fört vid betygsnämndens sammanträde". Ordföranden eller huvudhandledaren lämnar sedan in blanketten i original till PhD Student Office

  Obs! Använd förifylld blankett som skickades till huvudhandledaren innan disputationen.
   
 2. Den forskarstuderande ansöker om examensansökan genom att lämna in blanketten "Ansökan om doktorsexamen" (FO-DOEX.pdf) i original till PhD Student Office. Blanketten finns i KTH:s blankettarkiv. Om du befinner dig på annan ort, går det bra att posta ansökan till:

  Kungliga Tekniska högskolan
  Skolan för informations- och kommunikationsteknik
  Att. PhD Student Office
  Electrum 229
  164 40 Kista

  Ansökan om examen granskas vid PhD Student Office och godkänns av Forskarutbildningsansvarig. Examensenheten vid KTH utfärdar sedan examensbeviset.
Till sidans topp