Doktorandkurser

Hitta doktorandkurser

Följande doktorandkurser erbjuds vid Skolan för informations- och kommunikationstekniks olika avdelningar.

Nya doktorandkurser annonseras också i gruppen Doctoral Courses for ICT Doctoral Program.

Kurskrav

Förteckningen över kurser ska stämma överens med examenskraven för forskarämnet.

Krav för doktorsexamen för doktorander antagna senast 31 december, 2013
Förutom en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng, omfattar doktorsexamen kurser om minst 60 högskolepoäng. Minst 36 högskolepoäng ska vara på forskarnivå. Maximalt 24 högskolepoäng på avancerad nivå kan tillgodoräknas från tidigare studier.

Krav för licentiatexamen för doktorander antagna senast 31 december, 2013
Förutom en licentiatuppsats om minst 60 högskolepoäng, omfattar licentiatexamen kurser om minst 30 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng måste vara på forskarnivå.

Krav för doktorsexamen för doktorander antagna från 1 januari, 2014
Förutom en doktorsavhandling om minst 120 högskolepoäng, omfattar doktorsexamen kurser om minst 60 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng ska vara på forskarnivå och maximalt 10 högskolepoäng får vara på grundnivå. Maximalt 15 högskolepoäng kan tillgodoräknas från tidigare studier, varav 10 högskolepoäng kan vara kurser på grundnivå.

Krav för licentiatexamen för doktorander antagna från 1 januari, 2014
Förutom en licentiatuppsats om minst 60 högskolepoäng, omfattar licentiatexamen kurser om minst 30 högskolepoäng. Minst 15 högskolepoäng måste vara på forskarnivå och maximalt 10 högskolepoäng får vara på grundnivå.

Obligatoriska kurser

För doktorsprogrammet i Informations- och kommunikationsteknik är en kurs på 7.5 hp i vetenskaplig teori och forskningsmetodik obligatorisk. Detta krav kan uppfyllas av en motsvarande kurs läst på avancerad nivå innan antagning till forskarstudier, men poängen kan då inte tillgodoräknas. Kravet uppfylls av kursen Konsten att forska som doktorand på Skolan för informations- och kommunikationsteknik.

Samtliga studenter som är involverade i undervisning vid KTH måste läsa en kurs på 3 hp i Grundläggande kommunikations- och undervisningslära som erbjuds regelbundet.

Valbara kurser

Alla forskarutbildningskurser vid KTH måste ha en giltig kurskod och kursplan. Detta gäller även läskurser.

Registrering och rapportering

Kurser på avancerad nivå

Tentamensanmälan ska göras genom att i förväg kontakta studentexp@ict.kth.se. Vid avslutad kurs ska examinatorn informera PhD Student Office för rapportering av kurs, med information om studentens namn, personnummer och betygsdatum.

Kurser på forskarnivå

Ingen kursregistrering behövs. Vid avslutad kurs ska examinator informera PhD Student Office för rapportering av kurs, med information om studentens namn, personnummer och betygsdatum.

Tillgodoräknande

Alla ansökningar om tillgodoräknande av kurs görs genom att fylla i KTH-blanketten "Tillgodoräknande av kurs" (FO-TRAK.pdf), som ska lämnas till PhD Student Office (Electrum, plan 3, entré B). Alla ansökningar om tillgodoräknande av kurs måste godkännas av Forskarutbildningsansvarig och måste innefatta relevant dokumentation enligt den detaljerade informationen nedan.

Det är viktigt att ansökningsblanketten "Tillgodoräknande av kurs" innehåller kursnamnet exakt som det är skrivet i intyget, namnet på institutionen som arrangerade aktiviteten och landet där aktiviteten hölls.

Kurser avklarade innan antagning till forskarutbildning

Högskolepoäng från tidigare avklarade kurser på grundnivå och avancerad nivå kan tillgodoräknas till en viss poängomfattning vid antagning till forskarutbildning. Kurser som ska tillgodoräknas måste vara relevanta för den aktuella ämnesstudien, får inte utgöras av grundläggande eller särskilda behörighetskrav för antagning till forskarstudier och får inte vara obligatoriska kurser i det program där de lästs.

Kurser avklarade under pågående forskarutbildning

Högskolepoäng från kurser som lästs vid andra lärosäten än KTH kan tillgodoräknas. Det är viktigt att högskolepoängen tillgodoräknas på rätt nivå: grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Högskolepoäng från andra utbildningsaktiviteter som sommarskolor, workshops eller nätbaserade kurser (MOOC) kan tillgodoräknas, förutsatt att de innehåller ett klart inslag av examination. Om intyget inte anger ett klart inslag av examination, använd mallen nedan. Certifikatet ska kompletteras med en länk till sommarskolans, workshopens eller den nätbaserade kursens (MOOC) webbsida, eller något motsvarande tillsammans med kursbeskrivningen.

Certificate of examination (dotx 62 kB)

Högskolepoäng för konferensdeltagande, publikations- och posterpresentationer och undervisning kan inte ges. Högskolepoäng från språkkurser kan inte tillgodoräknas.

Till sidans topp