Miljöarbete på Skolan för informations- och kommunikationsteknik

På Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) är målet att samtliga medarbetare ska känna till och bidra till det systematiska miljöarbetet samt känna till KTH:s hållbarhetspolicy och veta var man hittar information om miljöledningssystemet.

Vill du rapportera en miljöavvikelse?

Har du sett något som avviker från hur vi på KTH arbetar med miljö- och hållbarhetsfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete? Rapportera det här. Du kan också ställa frågor och lämna förbättringsförslag till centrala miljögruppen här.

Skolchefen har det övergripande ansvaret för att skolan har en organisation som säkerställer ett systematiskt miljöarbete. Som ett stöd i detta arbete finns miljörådet, där bland annat skolans tre miljöombud ingår. Miljöombudsrollen är uppdelad i tre delar: en strategisk, en operativ och en handläggande del.

Miljöombud

De lokala miljöombuden är ansvariga för att driva miljöarbetet enligt fastställd funktionsbeskrivning. Kontakt: miljoombud@ict.kth.se

Gunnar Malm, strategiskt miljöombud

Gunnar är universitetslektor och studierektor på avdelningen Elektronik. Gunnars forskningsområden inkluderar för närvarande semikonduktorer och spintronik. Han är även skolans representant i akademiska referensgruppen för hållbar utveckling.

Mikael Prytz, operativt miljöombud

Mikael är infrastrukturansvarig och arbetar med fastighetsfrågor, larm och passersystemet. Han är även brandskyddsanvarig för administrationen samt utbildningsdelen.

Sarah Winther, handläggande miljöombud

Sarah är servicekoordinator på Servicecenter och jobbar bland annat med receptionen, introduktion av nyanställda, inköp, besök och resor. 

Webbutbildning: Lär dig mer om KTH:s miljöarbete

Miljöråd

Skolans miljöråd arbetar kontinuerligt med miljöledningsarbetet och förbereder även frågor som ska beslutas eller informeras om vid ledningsgruppens möten. Miljörådet sammanträder 6-8 gånger årligen och består av representanter från de olika verksamheterna på skolan. Minnesanteckningar från miljörådet.

Sammansättningen på miljörådet kan variera något över tiden, men bör ha följande fasta medlemmar:

  • Administrativ chef
  • Strategiskt miljöombud
  • Operativt miljöombud
  • Lokalförvaltare
  • Kemikalieansvarig/ISO-ansvarig eller motsvarande från Electrumlaboratoriet
  • Doktorandrepresentant
  • Studentrepresentant

Miljörådets sammansättning (oktober 2017)

Mikael Prytz operativt miljöombud, infrastrukturansvarig micke@kth.se
Gunnar Malm strategiskt miljöombud, ordförande gunta@kth.se
Sebastian Porling studentrepresentant studiesocialt@insektionen.se
Waleed Reda doktorandrepresentant szymonsd@kth.se
Sarah Winther handläggande miljöombud, sammankallande sarahlo@kth.se
Per Wehlin representant Electrumlaboratoriet pgiwe@kth.se
Christina Zander administrativ chef czan@kth.se
Till sidans topp