Skolans övergripande kommunikationsuppdrag

Skolans arbete med kommunikation ska bidra till att stärka skolans varumärke genom att:

  • Sprida kunskap om den forskning, utbildning och annan verksamhet som bedrivs vid skolan.
  • Utveckla och bibehålla skolans image som en attraktiv skola med högkvalitativ utbildning och forskning.
  • Bidra till att skolan uppfattas som en trovärdig, tillgänglig och tydlig dialogpartner i relationen med interna och externa intressenter.
  • Kommunicera utbildningen och forskningen vid skolan tydligt kopplat till samhällsnytta, tillämpning, näringsliv och arbetsmarknad.
  • Stärka den interna identiteten och den interna kunskapen om hela verksamheten.

Kommunikationsenheten förvaltar och utvecklar organisationens varumärke. Den ska sprida kunskap om skolan samt skapa förståelse och vinna stöd för skolans syfte hos berörda intressenter för att därigenom förbättra organisationens möjlighet att nå sina mål. För organisationen är kommunikationsverksamheten ett verktyg för att utveckla intressenternas kunskap, inställning och engagemang.

Kommunikationsenheten ansvarar för att utveckla skolans kommunikationsstrategi och säkerställa skolans kommunikation internt och externt. Funktionen svarar för att organisationens förmåga inom området fungerar och utvecklas. Funktionen säkerställer att befintliga kommunikationskanaler utnyttjas effektivt och samordnat samt att kommunikationen går i linje med KTH:s övriga kommunikation. Funktionen stödjer organisationen när det gäller metoder, mål, budskap, kanalval samt genomförande.

Vad är intern- och externkommunikation?

Internkommunikation

Internkommunikationen är den kommunikation som bedrivs inom skolan och riktar sig till skolans personal och nuvarande studenter. Även om fokus ligger på vad skolan levererar är det också viktigt att informationen bidrar till att skapa förståelse och kunskap om hur skolan fungerar samt ger medarbetarna tillgänglighet till interna beslut.

Externkommunikation

Externkommunikationen riktar sig till specifika intressenter utanför skolan. Dessa är till exempel presumtiva studenter, finansiärer, beslutsfattare, opinionsbildare, näringsliv och medier. Skolan befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Såväl när det gäller rekrytering av personal och studenter som när det gäller att positionera sig som forsknings- och utbildningsorganisation inom ICT-området. Det är därför viktigt att skolan har ett starkt varumärke, vilket möjliggörs genom den externa kommunikationen.

Till sidans topp