Antagning till forskarutbildning

För att bli antagen till forskarstudier, måste varje kandidat uppfylla de grundläggande behörigheterna och de särskilda behörigheter som beskrivs i annonsen för tjänsten.

Nya webbsidor

De här sidorna uppdateras inte längre. Du når våra nya sidor via länken nedan.

Doctoral Education Support på EECS

​​Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har enligt högskoleförordningen 7 kap 39 § den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Forskarutbildningsansvarig får, på delegation från fakultetsrådet, för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Antagningsordning

Antagningsordningen är fastställd av KTH:s universitetsstyrelse och innehåller bland annat information om behörighetsvillkor och -prövning.

Antagningsordning till utbildning på forskarnivå vid KTH (2017)

Forskarstudier kan leda till licentiat- eller doktorsexamen. Studenter som är antagna för studier som leder till doktorsexamen kan avlägga en licentiatexamen som en etapp mot doktorsexamen och motsvarar två års heltidsstudier.

Dokument som krävs för alla finansieringstyper

  • "Ansökan om antagning till forskarutbildning för doktorsexamen" (FO-DANT eller FO‑LANT) i KTH:s blankettarkiv.
  •  upprättat i eISP-systemet. (Se till att du väljer forskarämnets kod INFKTEKN för doktorander antagna efter 1 juli 2017. Se bild (png 40 kB) .)
  • Underlag för antagning (doc 242 kB)
  • Handlingar från universitetsstudier, som examensbevis eller kursintyg, som styrker grundläggande behörighet för forskarstudier. Alla kopior av handlingar måste vara vidimerade* och vara på engelska eller översatta till engelska av en auktoriserad översättare. (Följande språk behöver inte översättas: svenska, danska, norska, engelska, tyska och franska.)
  • Dokumenterad språkfärdighet i engelska.
  • Kopia på giltig id-handling (id-kort/pass).

* Detta betyder att kopiorna måste stämplas och signeras av den utfärdande institutionen eller en Notarius Publicus. Kopior kan endast göras på original. Kopior av kopior accepteras inte. För att vidimera kopior av dokument behöver du visa upp både originalet och kopian av originalet till personen som vidimerar. Varje enskilda sida måste vidimeras och tydligt ange 1) signatur från tjänstemannen som vidimerar, 2) stämpel från den utfärdande institutionen eller Notarius Publicus, samt 3) namn på och kontaktinformation till tjänstemannen som vidimerar. Du kan också ta med originalhandlingarna till us, så hjälper vi dig att göra vidimerade kopior.

Ytterligare dokument som krävs beroende på finansieringstyp

Observera: Handläggningstiden för antagningsärenden är minst tre veckor från det datum då den kompletta ansökan kommer in till PhD Student Office.

Antagning till Informations- och kommunikationsteknik

Skolan för informations- och kommunikationsteknik ansvarar för och antar sökande till doktorsprogrammet Informations- och kommunikationsteknik (KTHIKT). Läs mer under sidan för skolans .

Till sidans topp