Uppdragsforskning

Nedan följer processen för ekonomiadministrationen av uppdragsforskning på ICT.

  • Extern finansiär visar intresse för uppdragsforskning utförd av ICT.
  • Budget för uppdraget upprättas av tilltänkt projektledare på avdelning. För stöd i detta, kontakta er avdelningsekonom.
  • Offert på uppdraget godkänns, undertecknas av skolchef och skickas till uppdragsgivaren
  • Avtal om utförande tecknas mellan uppdragsgivaren och ICT. I detta klargörs projektledaransvar och utförande. Detta skrivs under av avdelningschefen för ICTs del och diarieförs. För stöd och koordinering kring avtalshantering och diarieföring kontakta Marianne Lundin
  • Fakturering sker i samråd mellan projektledaren och avdelningsekonomen. Projektledaren har ansvaret för att rätt underlag upprättas och att ekonomienheten får detta underlag för att senare fakturera beställaren. Mer info om faktureringsprocessen finns här.
  • Redovisning sker i samråd mellan beställaren och projektledaren. Projektledaren ansvarar för redovisning mot beställare och avdelningsekonomen ansvarar för den ekonomiska redovisningen av projektet.
  • Avslutning. Projektet avslutas och dokumenteras.

Praktiska länkar avseende uppdragsforskning:

Externa medel

Fakturering

Moms

Till sidans topp